Přeskočit na obsah


Aktuality

2. ročník vědecké konference pokrývá témata datové analýza a jejího dopadu na péči o pacienty, umělé inteligence a virtuální reality, praktické aplikace telerehabilitace a telemedicíny.

Pracovníci pedagogických fakult z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Hradec Králové předložili metodické postupy a doporučení v rámci projektu „Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu v důsledku virového onemocnění“.

Zhoršující se psychický stav dětí a mladistvých, personální krize v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a psychologie. Naděje se upíná k roku 2024, kdy se má šířeji uplatňovat i telemedicína.

Nová zdravotní služba Distanční kontakt v pedopsychiatrii bude sloužit např. ke konzultacím náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta, k účinku medikace či jejich nežádoucích účinků, při atace či k akutní krizové intervenci. Ošetřující lékař musí nejdříve absolvovat vzdělávací kurz u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.  

Česko-americký startup Upheal přichází s platformou, která pomáhá terapeutovi v distančním kontaktu zapisovat poznámky. Zatím zdarma, později za peníze vše důležité z mluvené řeči  vyhodnocuje, nabídne ucelený souhrn sezení a slibuje, že uložená data jsou bezpečně zakódována. 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústavem státu a práva AV ČR zvou na diskusní workshop dne 15.11.2023. 

Česko je třetí nejhorší v Evropě v dostupnosti elektronických zdravotních záznamů. 

Klíčová povinnost poskytovatelů zdravotních služeb používat kmenové zdravotnické registry se nejspíš odloží do roku 2026. Ministerstvo zdravotnictví registry zprovozní až tři roky po termínu, který mu uložil zákon.

V rámci konference LIFMAT 2023 (24.-25.10.2023, Praha), která propojuje odborníky ve světě digitálních technologií, inovací a řízení životního stylu, budou prezentovány témata telemedicíny, virtuální reality a telerehabilitace v psychologii, adiktologii, diabetologii a sociální péči. 

Tým Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc se setkal se zástupci The National University Hospital of Iceland Landspítali a islandského ministerstva zdravotnictví. Nové poznatky a zkušenosti v oblasti telemedicíny, eHealth, IT a inovativních technologií ve zdravotnictví byly diskutovány např. v oblasti smart IT řešení v kardiologii, trackování pacientů čekajících na vyšetření nebo v dispečinku provozu IT systémů.

„Jde to, chybí ale zákony i systém placení.“ Současná legislativa podle náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro zdravotní péči Jana Bodnára zatím příliš prostoru pro rozvoj distanční medicíny nedává. „Chybí nám nejen jasná definice a ukotvení telemedicíny v právním řádu, ale jde také o tvorbu pravidel jako je příslušná úprava doporučených klinických postupů a návazná definice úhradových mechanismů.“

Aplikace Kogito, která využívá kognitivně-behaviorální terapii a zkušenosti z praxe, pomáhá s duševním zdravím matkám po porodu i těhotným. Cílem je, aby terapie byla dostupná i ženám, které si ji nemůžou dovolit např. z finančních nebo časových důvodů.

Konference Telemedicína 2023: Zdravie na diaľku (8.-9.6.2023, Trnava, Slovensko) otevře řadu otázek týkajících se rozhodovacích procesů při stanovování diagnózy a léčby, úlohy lékaře a jeho kompetencí, právních a etických dilemat při shromažďování a analýze klientských dat.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilony Hülleové s novými možnostmi poskytování lékařské péče mohou být u dětských klientů spojena i rizika.

Mezinárodní konference eTELEMED (24.-28.4.2023, Itálie) zabývající se eHealth, telemedicínou a sociálním lékařstvím se mimo jiné zaměří na vliv telemedicíny na podobu intenzivní péče v průběhu pandemie, virtuální aplikace a služby pro relativně soběstačné klienty, sociální a finanční aspekty distančí péče, aj. Celý program konference se bude konat v hybridním režimu.

Léčba diabetu mellitu 1. typu (DM1) je vhodným kandidátem na využití telemedicíny, protože je z velké části založena na hodnocení snadno na dálku přenositelných dat o dávkování inzulinu a o vývoji glykémií většinou získávaných ze senzoru kontinuální monitorace glukózy. Se souhlasem MUDr. Lukáše Plachého, Ph.D. informuje portál DIAstyl.

Do 18.1.2023 je možné připomínkovat návrh novely zákona o zdravotních službách, která poprvé upravuje základní pravidla pro telemedicínu a elektronickou dokumentaci. Informuje portál Zdravotnický deník.

„Shodli jsme se s pojišťovnami, že péče na dálku má v určitých případech smysl a zjednodušuje život pacientům,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Problém je v tom, že službu zatím pojišťovny hradí jen do konce roku 2022. Lékaři žádají pokračování a s pojišťovnami o nových pravidlech jednají.

ČESKÁ ASOCIACE ROBOTIKY, TELEMEDICÍNY A KYBERNETIKY ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby a Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, pořádajícím partnerem Rehabilitačním ústavem Bělohrad
a dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na TŘETÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI pořádanou pod záštitou děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA a sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP. Bližší informace o konferenci naleznete na odkaze zde.

Společnost KPMG Česká republika, s.r.o. zpracovala pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, z. s. (ATDZ) v období mezi únorem a zářím 2022 odbornou studii na téma připravenosti České republiky na digitalizaci zdravotnictví.

V rámci 39. Psychologických dnů přednese za náš řešitelský tým Dr. Leona Jochmannová a Dr. Miroslav Charvát příspěvek s názvem ,,Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb.“ Popsány budou výsledky naší studie zaměřené na zkušenosti s poskytováním distanční psychosociální péče u odborníků z oblastí klinické psychologie, školního poradenství a sociálních služeb. Konference proběhne 14.-16.9.2022 v Olomouci. Program konference a bližší informace jsou dostupné zde.

Společnost Verywell Mind ohodnotila programy 33 zahraničních subjektů nabízejících online terapie.  Posuzována byla použitelnost webových stránek, proces registrace, nabídka předplatného, ​​ochrana soukromí klientů a možnost změnit terapeuta. V úvahu byla vzata i kvalifikace terapeuta, typy nabízené terapie, kvalita péče, možnosti komunikace mezi klientem a terapeutem, délka sezení, cena, možnost platby přes pojišťovnu a celková spokojenost uživatelů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR schválilo Metodiku videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb, která je určena pro poskytovatele sociálních služeb na úrovni veřejné správy a samosprávy, státních institucí, neziskových i soukromých subjektů. Vzhledem k interdisciplinárnímu přesahu dokumentu je předpoklad využití i pro subjekty mimo sociální sféru, které se obecně zaměřují na edukační, poradenské, terapeutické a jiné činnosti (např. služby poskytované psychology, mentory, mediátory, pedagogy aj.).

Řada lékařů z řad psychiatrů a psychologů už delší dobu upozorňuje na skutečnost, že v posledních letech dochází k nárůstu pacientů s psychickými obtížemi. Otázka je, jak se v oblasti psychiatrické péče projeví zrušení distančních výkonů, počet pacientů s duševními problémy během epidemie ještě výrazně vzrostl.

Národní ústav duševního zdraví spouští krizovou linku a krátkodobé on-line poradenství na pomoc lidem s neobvyklými sexuálními preferencemi a jejich blízkým. Dosud bylo možné absolvovat terapeutický program pouze osobně. Klienti se mohou spolehnout na profesionální přístup a naprostou anonymitu.

Vydavatelství Univerzity Palackého vydalo e-knihu Poskytování telepractice v logopedii, jejíž cílem je poskytnutí uceleného náhledu na roli moderních technologií v poskytování logopedické intervence.

V rámci XXI. ročníku konference QAK (Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku) přednese za náš řešitelský tým doktor Miroslav Charvát příspěvek s názvem ,,Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb.“ Popsány budou výsledky naší studie zaměřené na zkušenosti s poskytováním distanční psychosociální péče u odborníků z oblastí klinické psychologie, školního poradenství a sociálních služeb. Konference proběhne 2.-3.2.2022 online. Pro pasivní posluchače je účast zdarma. Nutná je pouze registrace. Program konference a bližší informace jsou dostupné zde.

Výkladové stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí  k problematice zák. č. 261/2021 Sb. Účelem tohoto stanoviska je dát poskytovatelům sociálních služeb návod, jak interpretovat pojem ,,distanční forma‘‘ nově definovaný v § 33 zákona.

,,Při poskytování sociálních služeb lze ty činnosti, u nichž to je možné a vhodné, poskytovat v distanční formě. Poskytovaním činnosti v distanční formě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby bez přímého vzájemného kontaktu zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb.“

Úvodem je nutné upozornit na skutečnost, že zmíněna novelizace neobsahuje odpovídající úpravu bodu 1) § 33 zákona, a proto nebylo touto novelizací úmyslem zákonodárce vytvořit nový druh, nebo formu sociální služby. Pojem ,,distanční forma‘‘ je z citovaného nového znění vztažen nikoli ke službě jako celku, ale výlučně na vybrané činnosti, které jsou v rámci konkrétního druhu a formy služby poskytovány. Smyslem ustanovení tedy bylo umožnit poskytovatelům větší flexibilitu při poskytování služby a epidemické situaci spojené s nákazou COVID-19, aniž by došlo k zásahu do struktury registrovaných služeb a změně, nebo dokonce omezení rozsahu poskytované péče.

Jak si naše sociální služby vedou v porovnání se světem? Co do péče o seniory přinášejí moderní technologie a mohou nahradit zaměstnance? Je o práci v sociálních službách zájem? Poslechněte si rozhovor s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Příchodem pandemie o on-line poradenství vzrostl zájem nejen ze strany klientů, ale i terapeutů, kteří se museli přizpůsobit novým podmínkám a záhy zjistili, že on-line terapie jsou srovnatelné s těmi klasickými.

Pacientské organizace představily strategii rozvoje telemedicínských služeb pohledem pacientů (tzv. „Pacientské desatero”), které vychází z výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dokument představuje přehled důležitých aspektů, které je v české telemedicíně potřeba systémově uchopit.

Od zavedení telemedicíny do klinické praxe si plátci slibují nejen včasný zásah zdravotníka, vyšší efektivitu zdravotních služeb, ale také regulaci fyzických návštěv v ordinacích lékařů a snížení míry hospitalizací a ústavní péče. Na setkání s novináři to sdělila dne 14.10.2021 ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Zdeňka Salcman Kučerová.

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhne setkání pracovní skupiny odborníků napříč sociální, klinickou a školní sférou, kteří se ve své práci věnují dětské klientele, případně práci s rodinami. Na základě zkušeností z praxe budou diskutována témata jako ochrana soukromí v distančním kontaktu s dětmi, nastavování kontaktu s klientem, obsah práce v on-line prostředí či rodinná mediace v mezinárodním kontextu. Podněty budou použity při zpracování výstupů z projektu. Všem účastníků předem děkujeme za sdílení jejich zkušeností.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo metodický materiál pro distanční výuku obsahující základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Obsahuje i tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, pro rodiče žáků týkající se duševního zdraví.

Příručka spolu na dálku poradí, jak umožnit pacientům nemocnic nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci s jejich blízkými. Nabídne přehled jednoduchých postupů a doporučení, věnuje se otázkám bezpečnosti, způsobu připojení, výběru správného typu tabletu a doplňkům, stejně jako samotnému průběhu komunikace. Nechybí ani rady, jak se o zařízení starat nebo jak o službě informovat rodinu a blízké.

Vznikla ve spolupráci Česko.Digital a odbornými garanty z Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jak psychicky zvládnout dopady pandemie? Moderátor Daniel Stach si pro svou debatu dne 30.4.2021 pozval do svého studia tyto odborníky: psychiatra Michala Považana, psycholožku Veroniku Pavlas Martanovou, psychosociální poradkyni Petru Vitoušovou, psychologa Martina Loučku a Lukáše Humpla. Vysílání je možno sledovat ve formě audia i videa.

V úterý 22.6.2021 proběhne setkání pracovní skupiny odborníků ze sociální sféry, kteří budou na základě svých zkušeností z praxe diskutovat aktuální témata distančního kontaktu. Při minulých setkáních se účastníci věnovali mimo jiné např. problematice zachování soukromí klienta, který se během konzultace vyskytuje v rodinném prostředí; nedostatek vhodných technických prostředků pro uskutečnění kvalitního kontaktu, či etickým pravidlům distanční spolupráce.

Dlouhodobé zavření škol na všechn úrovních mělo za následek navýšení duševních poruch u dětí. Zároveň se tím však mezi odbornou i lackou veřejností otevřela problematika duševního zdraví. Zdravotnický deník ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR uspořádal 24.2.2021 on-line sympozium zaměřené na toto téma.

Klienti domova seniorů U Biřičky na Novém Hradci Králové používají z důvodů protiepidemických opatření videohovory při kontaktu se svými blízkými. Aktuálně testují i online aplikaci z oblasti telemedicíny pro spojení se svým odborným lékařem. Více informací se dozvíte v článku Českého rozhlasu.

Díky audiovizuální technice jsou propojeny desítky rodin, které by vzhledem k nařízenému plošnému zákazu návštěv neměly šanci se v průběhu hospitalizace potkat. 

„Možnost vzdáleného připojení rádi využívají všichni oslovení. Někdy takto rodina na dálku komunikuje i se svým blízkým  v umělém spánku, na nějž mluví přes telefon nebo tablet. Jindy mohou pacienti díky svému lepšímu zdravotnímu stavu volat příbuzným sami,“ usmívá se autorka nápadu Eva Součková. 

Pomocí moderní technologie poskytnuté pracovníky Národního telemedicínského centra (NTMC) při Fakultní nemocnici Olomouc se lidé hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče mohou dostat do kontaktu se svou rodinou a příbuznými. Stejnou technologii využívá pro tytéž účely také Oddělení geriatrie a ambulance srdečního selhání na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc.

Bližší informace lze najít v článku FNOL.

V překladu Evy Klimentové vyšla v edici IRENE press odborná publikace ONLINE TERAPIE – teorie a praxe (intervence po internetu pro jedince, skupiny, rodiny, organizace) od autorů a editorů Haima Weinberga a Arnona Rolnicka.

ČESKÁ ASOCIACE ROBOTIKY, TELEMEDICÍNY A KYBERNETIKY ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby a Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, pořádajícím partnerem Rehabilitačním ústavem Bělohrad
a dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na TŘETÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI pořádanou pod záštitou děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA a sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP. Bližší informace o konferenci naleznete na odkaze zde.