Aktuality

Výkladové stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí  k problematice zák. č. 261/2021 Sb. Účelem tohoto stanoviska je dát poskytovatelům sociálních služeb návod, jak interpretovat pojem ,,distanční forma‘‘ nově definovaný v § 33 zákona.

,,Při poskytování sociálních služeb lze ty činnosti, u nichž to je možné a vhodné, poskytovat v distanční formě. Poskytovaním činnosti v distanční formě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby bez přímého vzájemného kontaktu zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb.“

Úvodem je nutné upozornit na skutečnost, že zmíněna novelizace neobsahuje odpovídající úpravu bodu 1) § 33 zákona, a proto nebylo touto novelizací úmyslem zákonodárce vytvořit nový druh, nebo formu sociální služby. Pojem ,,distanční forma‘‘ je z citovaného nového znění vztažen nikoli ke službě jako celku, ale výlučně na vybrané činnosti, které jsou v rámci konkrétního druhu a formy služby poskytovány. Smyslem ustanovení tedy bylo umožnit poskytovatelům větší flexibilitu při poskytování služby a epidemické situaci spojené s nákazou COVID-19, aniž by došlo k zásahu do struktury registrovaných služeb a změně, nebo dokonce omezení rozsahu poskytované péče.

Příchodem pandemie o on-line poradenství vzrostl zájem nejen ze strany klientů, ale i terapeutů, kteří se museli přizpůsobit novým podmínkám a záhy zjistili, že on-line terapie jsou srovnatelné s těmi klasickými.

Pacientské organizace představily strategii rozvoje telemedicínských služeb pohledem pacientů (tzv. „Pacientské desatero”), které vychází z výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dokument představuje přehled důležitých aspektů, které je v české telemedicíně potřeba systémově uchopit.

Od zavedení telemedicíny do klinické praxe si plátci slibují nejen včasný zásah zdravotníka, vyšší efektivitu zdravotních služeb, ale také regulaci fyzických návštěv v ordinacích lékařů a snížení míry hospitalizací a ústavní péče. Na setkání s novináři to sdělila dne 14.10.2021 ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Zdeňka Salcman Kučerová.

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhne setkání pracovní skupiny odborníků napříč sociální, klinickou a školní sférou, kteří se ve své práci věnují dětské klientele, případně práci s rodinami. Na základě zkušeností z praxe budou diskutována témata jako ochrana soukromí v distančním kontaktu s dětmi, nastavování kontaktu s klientem, obsah práce v on-line prostředí či rodinná mediace v mezinárodním kontextu. Podněty budou použity při zpracování výstupů z projektu. Všem účastníků předem děkujeme za sdílení jejich zkušeností.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo metodický materiál pro distanční výuku obsahující základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Obsahuje i tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, pro rodiče žáků týkající se duševního zdraví.

Příručka spolu na dálku poradí, jak umožnit pacientům nemocnic nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci s jejich blízkými. Nabídne přehled jednoduchých postupů a doporučení, věnuje se otázkám bezpečnosti, způsobu připojení, výběru správného typu tabletu a doplňkům, stejně jako samotnému průběhu komunikace. Nechybí ani rady, jak se o zařízení starat nebo jak o službě informovat rodinu a blízké.

Vznikla ve spolupráci Česko.Digital a odbornými garanty z Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jak psychicky zvládnout dopady pandemie? Moderátor Daniel Stach si pro svou debatu dne 30.4.2021 pozval do svého studia tyto odborníky: psychiatra Michala Považana, psycholožku Veroniku Pavlas Martanovou, psychosociální poradkyni Petru Vitoušovou, psychologa Martina Loučku a Lukáše Humpla. Vysílání je možno sledovat ve formě audia i videa.

V úterý 22.6.2021 proběhne setkání pracovní skupiny odborníků ze sociální sféry, kteří budou na základě svých zkušeností z praxe diskutovat aktuální témata distančního kontaktu. Při minulých setkáních se účastníci věnovali mimo jiné např. problematice zachování soukromí klienta, který se během konzultace vyskytuje v rodinném prostředí; nedostatek vhodných technických prostředků pro uskutečnění kvalitního kontaktu, či etickým pravidlům distanční spolupráce.

Dlouhodobé zavření škol na všechn úrovních mělo za následek navýšení duševních poruch u dětí. Zároveň se tím však mezi odbornou i lackou veřejností otevřela problematika duševního zdraví. Zdravotnický deník ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR uspořádal 24.2.2021 on-line sympozium zaměřené na toto téma.

Klienti domova seniorů U Biřičky na Novém Hradci Králové používají z důvodů protiepidemických opatření videohovory při kontaktu se svými blízkými. Aktuálně testují i online aplikaci z oblasti telemedicíny pro spojení se svým odborným lékařem. Více informací se dozvíte v článku Českého rozhlasu.

Díky audiovizuální technice jsou propojeny desítky rodin, které by vzhledem k nařízenému plošnému zákazu návštěv neměly šanci se v průběhu hospitalizace potkat. 

„Možnost vzdáleného připojení rádi využívají všichni oslovení. Někdy takto rodina na dálku komunikuje i se svým blízkým  v umělém spánku, na nějž mluví přes telefon nebo tablet. Jindy mohou pacienti díky svému lepšímu zdravotnímu stavu volat příbuzným sami,“ usmívá se autorka nápadu Eva Součková. 

Pomocí moderní technologie poskytnuté pracovníky Národního telemedicínského centra (NTMC) při Fakultní nemocnici Olomouc se lidé hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče mohou dostat do kontaktu se svou rodinou a příbuznými. Stejnou technologii využívá pro tytéž účely také Oddělení geriatrie a ambulance srdečního selhání na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc.

Bližší informace lze najít v článku FNOL.

V překladu Evy Klimentové vyšla v edici IRENE press odborná publikace ONLINE TERAPIE – teorie a praxe (intervence po internetu pro jedince, skupiny, rodiny, organizace) od autorů a editorů Haima Weinberga a Arnona Rolnicka.